Kaiwi Channel Auau Channel Kalohi Channel Alalakeiki Channel Pailolo Channel Alenuihaha Channel
Kaulakahi
Channel
Kealaikahiki
Channel
Kaieiewaho Channel
  Double Auau Channel Double Kalohi Channel   Double Pailolo Channel        

Index
Double Kalohi Channel
(18.6 miles)
Lanai to Molokai &
back to Lanai
  Rules ?

updated: 10-31-13
1st, Molokai to Lanai to Molokai 2013 Billy Brown  
 
       
_________________________ ________________ ___________________  ---------------------___