Kaiwi Channel Auau Channel Kalohi Channel Alalakeiki Channel Pailolo Channel Alenuihaha Channel
Kaulakahi
Channel
Kealaikahiki
Channel
Kaieiewaho Channel
  Double Auau Channel Double Kalohi Channel   Double Pailolo Channel        

Index
Double Pailolo Channel
(17.0 miles)
Maui to Molokai to Maui
  Rules ?

updated: 10-31-13
1st, Maui to Molokai to Maui 2013 Steven Minaglia  
 
       
_________________________ ________________ ___________________  ---------------------___